fbpx

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Identiteit van FIT by PETRA
FIT by PETRA
Binnenpolder 9

1689 CN Zwaag
E-mailadres: info@fitbypetra.nl
KvK-nummer: 76343995
BTW-identificatienummer: NL003076630B23

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van FIT by PETRA en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen FIT by PETRA en de klant die een product of dienst koopt van FIT by PETRA.

 

Artikel 3 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Nadat de klant aan zijn/haar betalingsverplichting heeft voldaan is de overeenkomst tussen beide partijen geldig.
 3. De overeenkomst wordt aangegaan voor een bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 4. De overeenkomst is strikt persoonlijk en kan alleen na toestemming van FIT by PETRA worden overgedragen.
 5. Een klant heeft bij het aanmelden het recht om aan FIT by PETRA mee te delen dat hij/zij afziet van de overeenkomst, zonder betaling van een boete en zonder opgaaf van reden, binnen 14 dagen vanaf de startdatum. De opzegging dient schriftelijk te geschieden.
 6. FIT by PETRA verleent geen diensten aan mensen jonger dan 18 jaar. Indien op enig moment na het aangaan van de overeenkomst blijkt dat de klant jonger is dan 18 jaar, eindigt de overeenkomst per direct.
 7. FIT by PETRA verwerkt persoonsgegevens van de klant binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven.
 8. In het kader van de bedrijfsvoering verwerkt FIT by PETRA de persoonsgegevens voor de doeleinden:
 9. Facturatie
 10. Debiteurenadministratie
 11. Klachtenafhandeling en geschillenbeslechting
 12. Ter voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden.
 13. Voor marktonderzoek en commerciele doeleinden zoals verkoop- en sales activiteiten met betrekking tot de diensten van FIT by PETRA.
 14. FIT by PETRA mag deze informatie in het kader van voornoemde doelstellingen verstrekken aan een derde aan wie zij de vordering heeft overgedragen.

 

Artikel 4 – Lidmaatschappen

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de afgesproken contractduur en staat in de factuur vermeld. De overeenkomst is niet tussentijds opzegbaar.
 2. De ingangsdatum wordt bepaald bij het inschrijven. De klant heeft voor het aanvangen van de ingangsdatum voldaan aan zijn/haar betalingsverplichting.
 3. De betalingsverplichting vangt aan op het moment dat FIT by PETRA de aanmelding heeft ontvangen.
 4. De klant is het lidmaatschapsgeld over de gehele contractduur verschuldigd.
 5. Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, wordt de klant een betalingsherinnering gestuurd. De klant krijgt twee weken de gelegenheid om het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien de klant na deze periode van twee weken in gebreke is, wordt de vordering ter incasso uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van de klant.
 6. FIT by PETRA is gerechtigd bij een betalingsachterstand de overeenkomst met de klant te beëindigen zonder dat de betalingsverplichting vervalt.
 7. Het tussentijds opschorten van de betaling is niet toegestaan.

 

Artikel 5 – Diensten en verplichtingen

 1. FIT by PETRA en de klant zijn verplicht om gemaakte afspraken binnen een periode van minimaal 24 uur af te zeggen. Geplande kosten voor online evaluaties en personal training sessies worden door FIT by PETRA in rekening gebracht als de klant verzuimt zich binnen deze tijd af te melden.
  2.Doordat de diensten van FIT by PETRA (gedeeltelijk) online geleverd worden, kan FIT by PETRA niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie en dat dit op veilige wijze gebeurt of dat fouten worden opgelost of dat de diensten/producten vrij zijn van virussen of andere mogelijke schadelijke programmatuur of onderdelen.
  3. FIT by PETRA zal te allen tijde vertrouwelijk omgaan met alle informatie die van de klant ontvangen wordt.
  4. Inbreuk op rechten van de klant dienen per e-mail gemeld te worden op info@fitbypetra.nl Na de melding zal FIT by PETRA de aanwezigheid van onrechtmatige informatie binnen redelijke termijn onderzoeken en zo mogelijk daartegen actie ondernemen.
  5. De klant is verplicht in zijn algemeenheid juiste en correcte informatie aan te leveren.
  6. De klant heeft de plicht geen materiaal aan te leveren dat auteursrechtelijk is beschermd.
  7. De klant verklaart dat de verschafte informatie, zoals die ter registratie, juist en volledig is en dat deze, indien deze verandert, door de klant zal worden aangepast.
  8. De klant mag derden geen toegang verschaffen tot FIT by PETRA via zijn/haar eigen registratie. Bij overtreding is de klant volledig aansprakelijk voor de directe en indirecte schade daarvan.
  9. De klant is volledig aansprakelijk voor alle schade bij FIT by PETRA en derden, ten gevolge van de door de klant gedeelde informatie.
 2. De klant gaat akkoord dat FIT by PETRA alle door de klant aangedragen en door gebruik gegenereerde gegevens opslaat, verwerkt en gebruikt zoals nader omschreven in art. 3.8 van deze Algemene Voorwaarden.
  11.FIT by PETRA behoudt zich het recht voor om op ieder moment een deel van, of het geheel aan functionaliteit van een of meer onderdelen van FIT by PETRA te wijzigen of te stoppen voor een bepaalde periode of voor altijd. Hierover zal altijd richting de klant gecommuniceerd worden. Ten gevolge van deze wijziging of stopzetting kan een deel of het geheel van de door de klant gedeelde informatie niet toegankelijk zijn of verloren gaan.

 

Artikel 7 – Risico en aansprakelijkheid

 1. De diensten van FIT by PETRA zijn resultaatgericht zonder dat resultaten te garanderen zijn.
 2. FIT by PETRA is niet aansprakelijk voor schade van de klant die is ontstaan als gevolg van het verkeerd gebruik van de door FIT by PETRA geleverde diensten.
 3. FIT by PETRA is niet aansprakelijk voor de schade voortvloeiend uit het gebruik van de trainingstools, FIT by PETRA app, FIT by PETRA plan en/of online coaching omgeving.
  4.FIT by PETRA is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste gegevens die door de klant zijn aangeleverd.
 4. De gegevens op de website of app van FIT by PETRA, dienen niet te worden opgevat als een vervanging van advies van een (sport)arts of ander medisch advies.
  6.FIT by PETRA is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van het niet op een juiste wijze opvolgen van adviezen van FIT by PETRA.
  7.FIT by PETRA aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor materiele of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van de klant en/of derden, ontstaan op welke wijze dan ook.


Artikel 8 – Communicatie via online coaching omgeving

 1. In de FIT by PETRA online omgeving kunnen klanten onderling communiceren. De klant stemt ermee in geen bedreigende berichten te plaatsen of de privacy van andere gebruikers te schenden. Bij onrechtmatige informatie zal FIT by PETRA een onderzoek uitvoeren en vervolgens stappen ondernemen. Bij klachten over onrechtmatige handelingen kan er een e-mail verstuurd worden naar info@fitbypetra.nl.
 2. De klant dient een afspraak 24 uur van tevoren af te zeggen bij FIT by PETRA. Indien de klant verzuimt 24 uur van tevoren de afspraak af te zeggen bij FIT by PETRA, is FIT by PETRA gerechtigd om de kosten in rekening te brengen bij de klant.

 

Artikel 9 – Beëindigen
1. 
Een lidmaatschap eindigt automatisch na verloop van de contractduur.
2. De klant kan zijn/haar lidmaatschap niet tussentijds opzeggen.
3. FIT by PETRA behoudt zich het recht voor bij ernstig of herhaaldelijk onaanvaardbaar gedrag door de klant de Overeenkomst te beëindigen zonder teruggave van enige betaling.
4. Tijdelijke opschorting van het lidmaatschap is slechts toegestaan in geval van langdurige ziekte onder de volgende voorwaarden:
a. Opschorting is alleen mogelijk na overleggen van een medische verklaring van een arts
b. Opschorting is nooit mogelijk met terugwerkende kracht
c.
 De betalingsverplichting van de klant wordt opgeschort voor de daadwerkelijke duur van de opschorting
d. 
De einddatum van het lidmaatschap wordt opgeschoven met de termijn gelijk aan de opschorting.


Artikel 10 – Wijzigingen

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 3. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien FIT by PETRA dit bedongen heeft en:
 4. Deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 5. De klant de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 6. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 

Artikel 11 – Intellectueel eigendomsrecht

FIT by PETRA behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via de site aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op de site te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FIT by PETRA of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Men mag informatie op de site wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

 

Artikel 12 – Slotbepalingen
1.
 Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten aangegaan door of met FIT by PETRA is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen FIT by PETRA en een klant zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.
3. Door het aangaan van een lidmaatschap verklaart de klant de Algemene Voorwaarden te kennen en te accepteren omdat deze algemene voorwaarden één geheel vormen met de inschrijving als bedoeld in artikel 3.1 van deze Algemene Voorwaarden en daardoor samen de Overeenkomst vormen.
4. FIT by PETRA is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde Algemene Voorwaarden gelden voor nieuwe klanten en voor klanten waarvan het lidmaatschap verlengd wordt.